Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator Danych

HUBPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej nr 57, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716584, NIP 6762544428, REGON 369365000

Cele przetwarzania
 • doprowadzenie do zawarcia umowy,
 • wykonanie umowy
 • wykonanie umowy zawartej z instytucją kredytową finansującą realizację inwestycji,
 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
 • kontakt z klientem dla wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z zawartych umów oraz obowiązujących przepisów,
 • wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych;
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • e-mail: biuro@hubpoint.pl
 • telefon kontaktowy: 513 030 484
Podstawy prawne przetwarzania
 • zgoda,
 • obowiązek prawny,
 • umowa,
 • uzasadniony interes Administratora Danych;
Odbiorcy danych
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 • banki i inne instytucje kredytowe,
 • podmioty wspierające Administratora Danych w prowadzonej działalności;
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, udostępnienia, poprawienia, usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod firmą HUBPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej nr 57, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716584, NIP 6762544428, REGON 369365000 (w treści także „Spółka”).

Może Pan/Pani skontaktować się ze Spółką w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: ul. Zawiła 57c, 30-390 Kraków
 • elektronicznie na adres: biuro@hubpoint.pl
 • telefonicznie: 513 030 484
II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla:

 • zawarcia i wykonania z Panem/Panią umowy, w tym także doprowadzenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o wykonywaniu umowy oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o warunkach zawarcia umowy, kontaktowania się w odpowiedzi na wypełniony przez Panią / Pana formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 • celów podatkowych i rachunkowych w związku z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizowania dokumentacji związanej z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy lub umów, do momentu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, także dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z instytucją kredytową (w tym bankiem) finansującą realizację inwestycji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej przez Spółkę z Panem/Panią umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 • zgody wyrażonej przez Pana/Panią,
 • umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką,
 • obowiązujących przepisów prawa w szczególności:
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 • prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest między innymi: wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych; ustalenie, zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
III. Odbiorcy danych osobowych
 • 1. podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu Spółki (w tym Prokurentom Spółki, członkom jej organów zarządzających lub nadzorczych, pracownikom lub współpracownikom);
 • 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczenia Panu/Pani korespondencji;
 • 3. bankom lub innym instytucjom kredytowym finansującym realizację inwestycji
 • 4. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu:
 • firmie księgowej,
 • kancelarii prawnej,
 • kancelarii notarialnej,
 • firmie informatycznej,
 • doradcy inwestycyjnemu,
 • instytucji kredytowej (bank),
 • firmie pośredniczącej w obsłudze wykonania umowy kredytu zawartej w celu finansowania realizacji inwestycji,
 • firmom uczestniczącym w procesie budowlanym z związku z realizacją inwestycji (np. generalnemu wykonawcy inwestycji lub jego podwykonawcy, serwisantom czy gwarantom prac lub materiałów i urządzeń użytych do realizacji inwestycji) w celu zagwarantowania należytego wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, w tym także realizacji ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów
 • komplementariuszowi Spółki
 • Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniem Spółki. Takie podmioty mogą udostępniać dane osobowe dalszym podwykonawcom, wyłącznie na podstawie umowy ze Spółką, za wiedzą i informacją Spółki, i tylko zgodnie z poleceniem Spółki. Jednakże dalszymi podwykonawcami mogą być wyłącznie następujące podmioty, z których podwykonawcy Spółki korzystają przy przetwarzaniu danych osobowych: firma księgowa, kancelaria prawna, kancelaria notarialna, firma informatyczna, doradca inwestycyjny, instytucja kredytowa (bank), firma pośrednicząca w obsłudze wykonania umowy kredytu zawartej w celu finansowania realizacji inwestycji.
IV. Okres przechowywania danych osobowych
 • Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a) RODO, Pana/Pani dane osobowe przechowujemy:
 • dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, która ostatecznie nie została zawarta, Spółka przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, następującego po roku kalendarzowym, w którym ostatni raz skontaktował/a się Pan/Pani ze Spółką;
 • dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy Spółka przechowuje przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu maksymalnie do końca okresu:
 • przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, oraz
 • przedawnienia wykonania obowiązków rachunkowych lub podatkowych, Dane są przechowywane przez wskazany maksymalny okres w celach:
 • dochodzenia roszczeń wynikających w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych.
V. Prawa Pana/Pani związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Panu/Pani przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych przez Spółkę;
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała Pana/Pani dane osobowe;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych; może Pan/Pani zażądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań:
 • gdy zdaniem Pana/Pani Spółka ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie; lub
 • jeżeli nie chce Pan/Pani, aby dane zostały usunięte, albowiem mogą one być potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; lub
 • na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; może Pan/Pani przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać, aby Spółka przesłała te dane osobowe do innego administratora danych osobowych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uważa, że Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania i rozliczenia. Jeżeli Pan/Pani nie poda Spółce danych, Spółka będzie zmuszona odmówić zawarcia umowy.

VII. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).